Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 00:13

Γαβριηλίδου Ζωή

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πεδίο Ειδίκευσης: Θεωρητική Γλωσσολογία
 • Τηλέφωνο: 2531039932
 • Βιογραφικό Σημείωμα:

  pdfΣύνδεσμος αρχείου

 • Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

  Διεπίδραση Μορφολογίας-Σημασιολογίας, Λεξικολογία-Λεξικογραφία,  Διδασκαλία της Ελληνικής (Στρατηγικές εκμάθησης, Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια)

 • Βιβλία:

  pdfGavriilidou, Z., (1997), Etude comparée des suites NN en français et en grec. Elaboration d’un lexique bilingue, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, pp. 465.

   pdfΓαβριηλίδου, Ζ. (επιμ.), (2000), Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία, Ξάνθη, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Δ.Π.Θ., 72 pp.

  - Blanco, X., Buvet, P-A., Gavriilidou, Z. (Eds), 2001, Détermination et Formalisation, Linguisticae Investigationes:Supplementa, Vol. 23, John Benjamins Publishing, Amsterdam, pp. 342.

  - Νάκας, Α., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Επτάλοφος, Αθήνα, pp. 368.

  pdfΓαβριηλίδου, Ζ., (2003), Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Εκδόσεις Γ. & Κ. Δαρδανού, 5. Αθήνα.

   pdfΝάκας, Α., Γαβριηλίδου, Ζ., 2005, Δημοσιογραφία και Νεολογία, Πατάκης, Αθήνα, pp. 368.

  pdfGavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, E., Silberztein, M. (eds), (2011), Proceedings of the 2010 International Nooj Conference, Komotini, pp. 282.

 • Δημοσιεύσεις:

  Gavriilidou, Z., (1998β), « Un cas de figement : les compléments du nom intensifs en grec moderne. Étude comparée grec-français-espagnol», Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale 23, Besançon, σσ. 89-110.

  Gavriilidou, Z., (1998γ), « Forme d’un dictionnaire électronique des suites NN en grec », Terminologie et Traduction, n° 1, Commission Européenne, Luxembourg, σσ. 308-317.

  Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 1η», Γλώσσα, Τεύχος 50, Αθήνα, σσ. 53-74.

  Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 2η», Γλώσσα, Τεύχος 51, Αθήνα, σσ. 75-94.

  Νικολαραϊζη, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2000), «Η διγλωσσία για το κωφό παιδί: ο ρόλος της πρώτης γλώσσας στην εκμάθηση της δεύτερης», Γλώσσα, τεύχος 51, Αθήνα, σσ. 45-57.

  Νάκας, Θ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2001), «Νεοελληνικά Αθησαύριστα, Συναγωγή 3η», Γλώσσα, Τεύχος 52, Αθήνα, σσ. 52-64.

  Γαβριηλίδου, Ζ., (2001), «Παροιμίες και Μεταφορά», Γλώσσα, τεύχος 53, Αθήνα, σσ. 7-16.

  Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), «Tάξεις Αντικειμένων: Εφαρμογές κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ως δεύτερης», JournalofAppliedLinguistics, vol. 16, Θεσσαλονίκη, σσ. 7-16.

  Gavriilidou, Z., (2002), «La détermination des noms de sentiments en grec moderne», Langages 145,  σσ. 83-96, Larousse, Paris.

  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/lgge_0458-726x_2002_num_36_145

  Gavriilidou, Zoe, 2003 "Le Proverbe dans la Presse Grecque." Proverbium 20:187-203.

  Γαβριηλίδου, Ζ., Τσάκωνα, Β., (2004), «Οι χιουμοριστικοί μηχανισμοί στα κόμιξ: ανάλυση της σειράς ιστοριών του Αστερίξ», Γλωσσολογία, τ. 16, σσ. 147-167.

  Gavriilidou, Z., (2005), «Verbes supports et intensité en Grec Moderne», Linguisticae Investigationes 27 : 2, pp. 201-214.

  http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/li/2004/00000027/00000002/art00010;jsessionid=ng8bon9kr3m8.alexandra

  Γαβριηλίδου, Ζ., (2006), «Στρατηγικές Εκμάθησης της Ελληνικής ως Γ2 που χρησιμοποιούνται από ενήλικες μουσουλμάνους μαθητές», Νέα Παιδεία, τ. 123.

  Gavriilidou, Z., (2008), «Figement et intensité en grec moderne», Meta no 53/2 (S. Mejri éd.), pp. 365-378.

  http://www.erudit.org/revue/meta/2008/v53/n2/018524ar.html

  Gavriilidou, Z., (2009), «Les stéréotypes dans les expressions figées du grec moderne», Cαhiers de lexicologie no 95/2, pp. 71-83, Editions Classiques Garnier.

  Gavriilidou, Z., & Psaltou-Joycey, A. (2010), Language learning strategies: an overview, Journal of Applied Linguistics, 25, pp. 11-25.

  Gavriilidou, Z., & Psaltou-Joycey, A. (2010), The effect of strategy instruction on strategy use by muslim pupils learning English as a second language, Journal of Applied Linguistics, 25, pp. 47-63

 • Διατριβή:

  - Gavriilidou, Z., (1994), Les noms composés du type NN en français et en grec, Πτυχιακή εργασία για την απόκτηση της Maîtrise του Πανεπιστημίου Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique, Πανεπιστήμιο Paris XIII, 75 σ.

  - Les locutions conjonctives finales, Δευτερεύουσα πτυχιακή εργασία για την απόκτηση Maîtrise του Πανεπιστημίου Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique, Πανεπιστήμιο Paris XIII, 1994, 39 σ.

  - Gavriilidou, Z., (1995), Εtude comparative des suites binominales NN métaphoriques en français et en grec, Μεταπτυχιακή εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (D.E.A) στις Επιστήμες της Γλώσσας του Πανεπιστημίου Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique, Πανεπιστήμιο Paris XIII, 68 σ.

  - Gavriilidou, Z., (1997), Etude comparée des suites NN en français et en grec. Elaboration d’un lexique bilingue, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, σσ.

 • Παιδαγωγικό Υλικό:
  • Μπεζέ, Λ., Σφυρόερα, Μ., Γαβριηλίδου, Ζ., (2002), ΠινακωτήΕλληνικά Γράμματα, Αθήνα.
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ,
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70
   . Μεταφόρτωση pdf
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ,
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70
   ,Μεταφόρτωση pdf
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Γ’, ΟΕΔΒ,
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70
   . Μεταφόρτωση pdf
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Α’, ΟΕΔΒ,
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70
   . Μεταφόρτωση pdf
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας,Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών, Τεύχος Β’, ΟΕΔΒ
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 70
   . Μεταφόρτωση pdf
  • Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006, Ταξίδι στον Κόσμο της Γλώσσας, Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Φύλλο Οδηγιών για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ
   Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50
   . Μεταφόρτωση pdf

   

Διαβάστηκε 2919 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 23:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Καμπάκη-Βουγιουκλή Πηνελόπη »